JGarden Logo
search


 

shop

Buy it from Amazon
Hidden Gardens of Kyoto
Katsuhiko Mizuno, Masaaki Ono, John Bester
[JGarden Bibliography]

browse

gardens
tools
JOJG articles New Section
web articles
features archive
plants
books, etc.
designers
suppliers
organizations
biographies
glossary
timeline
links

jgarden news

Keep up with JGarden changes and news!

Subscribe to our monthly newsletter:


gardens tools resources

Lat/Long Search
Longitude (X): 136.0833
Latitude (Y): 35.5833
Radius: 100 miles

NameCityState


gardens

Royal Hotel Nakanoshima  
Asakura Suwayakata Residence (Ruins) Asuwa-gun Fukui-ken 
Ichij˘dani (Ichijodani) Fukui-shi Fukui-ken 
Genjoin (Genjo-in, Heisenji, Hakusan Jinja) Katsuyama-shi Fukui-ken 
Enshouji (Enshoji, Enshou-ji) Obama-shi Fukui-ken 
Shibata Residence Tsuruga-shi Fukui-ken 
Sekizou-ji Shishin Souou no Niwa (Sekizoji; Sekizo-ji) Ichijima-cho Hyogo-ken 
Gyokusen-en (Gyokusenen) Kanazawa-shi Ishikawa-ken 
Honda Residence Kanazawa-shi Ishikawa-ken 
Kenrokuen (Kenroku-en) Kanazawa-shi Ishikawa-ken 
Maeda Teien (Seisonkaku) Kanazawa-shi Ishikawa-ken 
Nishida Teien Kanazawa-shi Ishikawa-ken 
Nomura Residence (Onikawa) Kanazawa-shi Ishikawa-ken 
Anraku-ji (Anrakuji) Kyoto-shi Kyoto-hu 
Chionin (Chion-in) Kyoto-shi Kyoto-hu 
Chishaku-in (Chishakuin) Kyoto-shi Kyoto-hu 
Daisenin Kyoto-shi Kyoto-hu 
Daitokuji Hojo Kyoto-shi Kyoto-hu 
Entokuin (Kodaiji, Kodai-in) Kyoto-shi Kyoto-hu 
Entsűji (Entsuji) Kyoto-shi Kyoto-hu 
Fukuda Residence Kyoto-shi Kyoto-hu 
Funda-in, Sesshu-in (Fundain, Sesshuin) Kyoto-shi Kyoto-hu 
Ganko Yuka Restaurant (Takasegawa Nijoen) Kyoto-shi Kyoto-hu 
Ginkakuji (Jishoji) Kyoto-shi Kyoto-hu 
Gyokuh˘in (Myoshinji; Gyokuhoin; Gyokuho-in) Kyoto-shi Kyoto-hu 
Heian Jingu Kyoto-shi Kyoto-hu 
H˘nenin (Honenin) Kyoto-shi Kyoto-hu 
Honganji Teien (Higashi Honganji) Kyoto-shi Kyoto-hu 
Honp˘ji (Honpoji) Kyoto-shi Kyoto-hu 
H˘shunin (Hoshunin) Kyoto-shi Kyoto-hu 
Ichida Teien Kyoto-shi Kyoto-hu 
Inahata Teien Kyoto-shi Kyoto-hu 
Jakkoin Kyoto-shi Kyoto-hu 
J˘juin (Jojuin, Joju-in) Kyoto-shi Kyoto-hu 
Jonangu (Rakuseien; Rakusei-en) Kyoto-shi Kyoto-hu 
J˘ruriji (Joruriji) Kyoto-shi Kyoto-hu 
Juk˘in Teien (Jukoin) Kyoto-shi Kyoto-hu 
Kaisand˘ (Kaisando, Fumoin) Kyoto-shi Kyoto-hu 
Kaju-ji (Kanshu-ji, Kanshuji, Kajuji) Kyoto-shi Kyoto-hu 
Kanji-in (Kanjiin) Kyoto-shi Kyoto-hu 
Katsura Rikyű (Katura, Katsura Rikyu, Katsura Detached Palace, Katsura Imperial Villa) Kyoto-shi Kyoto-hu 
Kennin-ji (Ryosokuin and Hojo, Kenninji) Kyoto-shi Kyoto-hu 
Kinkakuji (Rokuonji, The Golden Pavilion) Kyoto-shi Kyoto-hu 
Kitamura Museum Kyoto-shi Kyoto-hu 
Kiyomizudera Kyoto-shi Kyoto-hu 
Kodaiji Kyoto-shi Kyoto-hu 
Koetsuji Kyoto-shi Kyoto-hu 
Koh˘an (Kohoan; Koho-an) Kyoto-shi Kyoto-hu 
Konchiin (Konchi-in) Kyoto-shi Kyoto-hu 
Konpukuji (Konpuku-ji, Basho-an, Bashoan) Kyoto-shi Kyoto-hu 
K˘rinin (Korinin) Kyoto-shi Kyoto-hu 
K˘t˘in (Kotoin; Koto-in) Kyoto-shi Kyoto-hu 
Kyoto Gosho (Kyoto Imperial Palace (Oike no niwa)) Kyoto-shi Kyoto-hu 
Kyoto Research Park Kyoto-shi Kyoto-hu 
Manshuin (Manjuin) Kyoto-shi Kyoto-hu 
Miyako Hotel (Kasui-en) Kyoto-shi Kyoto-hu 
Murinan Kyoto-shi Kyoto-hu 
My˘h˘in (Myohoin) Kyoto-shi Kyoto-hu 
My˘kian (Taian, Myokian) Kyoto-shi Kyoto-hu 
Nanzenin Kyoto-shi Kyoto-hu 
Nanzenji Hojo Kyoto-shi Kyoto-hu 
Nijo-jo (Nijo Castle) (Ninomaru Teien, Honmaru-jo, Nijojo) Kyoto-shi Kyoto-hu 
Ninnaji Kyoto-shi Kyoto-hu 
Nishi Honganji (Kokei no niwa (Tiger glen garden)) Kyoto-shi Kyoto-hu 
Nomura Teien Kyoto-shi Kyoto-hu 
Obai-in (Obaiin) Kyoto-shi Kyoto-hu 
Omote Senke Tea School Kyoto-shi Kyoto-hu 
Reiun-in (Reiunin) Kyoto-shi Kyoto-hu 
Renge-ji (Rengeji) Kyoto-shi Kyoto-hu 
Ry˘anji (Ryoanji; Ryoan-ji) Kyoto-shi Kyoto-hu 
Ry˘genin (Tokekiko and Ry˘gintei, Ryoginin) Kyoto-shi Kyoto-hu 
Ryűk˘in (Ryukoin) Kyoto-shi Kyoto-hu 
Saih˘ji (Kokedera, Saihoji) Kyoto-shi Kyoto-hu 
Sanb˘in (Daigoji, Sanboin, Samboin, Sanbo-in) Kyoto-shi Kyoto-hu 
Sangen-in (Sangenin) Kyoto-shi Kyoto-hu 
Sanjusangendo (Sanju Sangendo) Kyoto-shi Kyoto-hu 
Seiryu-en (Nijo-jo, Nijojo, Nijo Castle) Kyoto-shi Kyoto-hu 
Sento Gosho (Retired Emperor's Villa, Sentou Imperial Palace) Kyoto-shi Kyoto-hu 
Shinjuan (Shinju-an) Kyoto-shi Kyoto-hu 
Shinnyo-in (Shinnyoin) Kyoto-shi Kyoto-hu 
Shinshinan Kyoto-shi Kyoto-hu 
Shisendo Kyoto-shi Kyoto-hu 
Sh˘denji (Shodenji) Kyoto-shi Kyoto-hu 
Shorenin (Shoren-in; Awata Palace) Kyoto-shi Kyoto-hu 
Sh˘sei-en (Shoseien) Kyoto-shi Kyoto-hu 
Shűgakuin Rikyű (Shugakuin Rikyu; Shugakuin Imperial Villa; Shugakuin Detached Palace; Rinkyuji) Kyoto-shi Kyoto-hu 
Sumitomo Residence Kyoto-shi Kyoto-hu 
Taiz˘in (Taizoin; Taizo-in) Kyoto-shi Kyoto-hu 
Tekisuien Kyoto-shi Kyoto-hu 
Tenryűji (Tenryuji) Kyoto-shi Kyoto-hu 
T˘fukuji Hojo (Tofukuji Houjou; Honbo) Kyoto-shi Kyoto-hu 
T˘fukuji Ryogin-an (Tofukuji; Ryoginan; Ryouginan) Kyoto-shi Kyoto-hu 
T˘kai-an (Tokaian) Kyoto-shi Kyoto-hu 
T˘nanzenin (Tonanzenin) Kyoto-shi Kyoto-hu 
Urasenke Tea School Kyoto-shi Kyoto-hu 
Yabunouchi Soke Roji Kyoto-shi Kyoto-hu 
Yagi Teien Kyoto-shi Kyoto-hu 
Yoshimine-dera Kyoto-shi Kyoto-hu 
Zuihoin Kyoto-shi Kyoto-hu 
Sanzenin Northern Ky˘to Kyoto-hu 
Rakushisa Saga Kyoto-hu 
T˘ji-in Teien (Toji) Saga Kyoto-hu 
Shuon-an Teien Tanabe-machi Kyoto-hu 
By˘d˘in (Byodoin, Byodo-in) Uji-shi Kyoto-hu 
Daikakuji Ukyo-ku Kyoto-shi 
Kita Batake Jinja  Mie-ken 
Moroto Residence Kuwana-shi Mie-ken 
Jizouin (Jizo-in, Jizouin) Suzuka-gun Mie-ken 
Isuien (Isui-en) Nara-shi Nara-ken 
Jik˘in (Jikoin) Nara-shi Nara-ken 
Kyokusuitei Nara-shi Nara-ken 
Kyűseki Teien (Kyuseki Teien) Nara-shi Nara-ken 
Tou-in (To-in) (Eastern Palace; Touin; Toin) Nara-shi Nara-ken 
Gangoji Shimoichi-machi Nara-ken 
Taimaji Nakano-bo Taima-mura Nara-ken 
Osaka Castle (Osaka-jo; Osakajo) Osaka-shi Osaka-fu 
Sumiyoshi Jinja Suminoe no niwa Osaka-shi Osaka-fu 
Kishiwada Castle (Kishiwada-jo; Hachijin no Niwa (Garden of Eight-fold Battle Camp Formation)) Kishiwada-shi Osaka-hu 
Nanshuji Sakai-shi Osaka-hu 
Nansoji Sakai-shi Osaka-hu 
Shurinji-kutsuki  Shiga-ken 
Kongorinji (Kongorin-ji, Myojuin) Echi-gun Shiga-ken 
Genguen (Gengu-en) Hikone-shi Shiga-ken 
Rakurakuen (Rakuraku-en) Hikone-shi Shiga-ken 
Saimyoji (Saimyo-ji) Inukami-gun Shiga-ken 
Taga Jinja (Taga Taisha, Taga Shrine) Inukami-gun Shiga-ken 
Daichiji Minakuchi Shiga-ken 
Daitsuji (Daituji, Daitsu-ji) Nagahama-shi Shiga-ken 
Matsuojinja Teien Y˘kaichi Shiga-ken 
Fumonin (Fumon-in) Ito-gun Wakayama-ken 
gardens - private

people

Sawaragi Kazutaka Kobe Hyogo-ken 
Research Center for Japanese Garden Art Kyoto Kyoto 
Nakane Shiro Ukyo-ku Kyoto 
Urasenke Foundation Kamikyo-ku Kyoto-hu 
Arno Suzuki Kyoto-shi Kyoto-hu 
Chisao Shigemori Kyoto-shi Kyoto-hu 
Guenter Nitschke Kyoto-shi Kyoto-hu 
Keiko Uehara Kyoto-shi Kyoto-hu 
Kitayama Yasuo Kyoto-shi Kyoto-hu 
Kyoto Mitate International Kyoto-shi Kyoto-hu 
Sano Toemon Kyoto-shi Kyoto-hu 
Takei Jiro Kyoto-shi Kyoto-hu 
suppliers

Take-hei Bamboo Wholesale Kyoto-shi Kyoto-hu 


Enter another latitude and longitude:
Longitude(X Coord):
Latitude(Y Coord):


 ©1996-2002, Robert Cheetham; ©2022 Japanese Garden Research Network, Inc.
Contact Us Site Index Privacy Policy